1401/04/11

گروه بین المللی کی تو سنگ ایرانیان

توليد و عرضه انواع سنگهای ساختمانی

جدیدترین محصولات

کریستال سایمان

نوع برش:اسلب  180 * 290

ضخامت : 2

قیمت : تماس

کریستال سایمان

نوع برش:اسلب  154 * 282

ضخامت : 2

قیمت : تماس

کریستال سایمان

نوع برش:اسلب  150 * 280

ضخامت : 2

قیمت : تماس

کریستال سایمان

نوع برش:اسلب  167 * 263

ضخامت : 2

قیمت : تماس

کریستال سایمان

نوع برش:اسلب  175 * 284

ضخامت : 2

قیمت : تماس

کریستال سایمان

نوع برش:اسلب  162 * 282

ضخامت : 2

قیمت : تماس

کریستال سایمان

نوع برش:اسلب  14000 * 31300

ضخامت : 2

قیمت : تماس

مشکی الیگودرز

نوع برش:اسلب  170 * 275

ضخامت : 2

قیمت : تماس

لاشتر

نوع برش:اسلب  180 * 230

ضخامت : 2

قیمت : تماس

گرانیت بلو نایت

نوع برش:اسلب  194 * 288

ضخامت : 2

قیمت : تماس

دارک امپرادور

نوع برش:اسلب  155 * 276

ضخامت : 2

قیمت : تماس

کریستال سایمان K

رديف انبار : 1-1

نوع برش:اسلب  178 * 276

ضخامت : 2

قیمت : تماس

ازنا CLAK

رديف انبار : 1-1

نوع برش:اسلب  163 * 273

ضخامت : 2

قیمت : تماس

دودی تکاب

رديف انبار : 113

نوع برش:طولی  40 طولی

قیمت : تماس

کریستال سایمان K2 S

رديف انبار : 1-2

نوع برش:اسلب  172 * 279

ضخامت : 2

قیمت : تماس

مشکی نجف آباد MNNK

رديف انبار : 1-2

نوع برش:اسلب  173 * 285

ضخامت : 2

قیمت : تماس

سیلک CSWA

رديف انبار : 1-2

نوع برش:اسلب  142 * 252

ضخامت : 2

قیمت : تماس

ازنا CLAK

رديف انبار : 1-2

نوع برش:اسلب  176 * 245

ضخامت : 2

قیمت : تماس

ازنا CDAK

رديف انبار : 1-2

نوع برش:اسلب  173 * 191

ضخامت : 2

قیمت : تماس

تراورتن دودی تکاب

رديف انبار : 123

نوع برش:طولی  40 طولی

ضخامت : 2

قیمت : تماس

کریستال سایمان KGG

رديف انبار : 1-8

نوع برش:اسلب  155 * 226

ضخامت : 2

قیمت : تماس

تراورتن ابیانه SM2

رديف انبار : 212

نوع برش:طولی  40 طولی

ضخامت : 2

قیمت : تماس

کریستال سایمان KGG

رديف انبار : 2-13

نوع برش:اسلب  150 * 260

ضخامت : 2

قیمت : تماس

تراورتن ابیانه

رديف انبار : 214

نوع برش:طولی  40 طولی

ضخامت : 2

قیمت : تماس

کریستال سایمان CQSK

رديف انبار : 3-1

نوع برش:اسلب  174 * 272

ضخامت : 2

قیمت : تماس

کریستال سایمان CQSK

رديف انبار : 4-3

نوع برش:اسلب  180 * 298

ضخامت : 2

قیمت : تماس

مرمریت تری دی بلک MYA

رديف انبار : 6-19

نوع برش:اسلب  189 * 300

ضخامت : 3

قیمت : تماس